درباره ما

فروغ صبح دانایی کتاب است.

انتشارات اساطیر پارسی همچنان که از نامش بر می آید برای پیشرفت و گسترش فرهنگ این مرز و بوم پدید آمده است در دفتری در خیابان ولی عصر بالاتر از زرتشت کوچه نوربخش شماره 40 شروع به کارکرده است  از روز نخست توان چاپ یک عنوان کتاب را در ماه داشته ایم و شمار آثارمان امروز از چهل فراتر رفته است  امیدواریم به یاری خدا این روند پابرجا بماند و فزونی گیرد

انگیزه ما در براه انداختن این انتشارات تلاش در زمینه نشر کتاب در همه زمینه ها  از ادبیات و تاریخ و هنر گرفته تاکتابهای نفیس و مانند آن است در میان اثار ما از  نوشته های جوانان نوقلم تا اثار استادان نام آور را میتوان یافت.این انتشارات همانگونه که خوشه چین  تجربه های گرانسنگ نشر چاپار بوده ، به یاری همکاری وراهنمایی دیگر ناشران و قلمزنان واستادان و پدیدآورند گان  فرهنگ و هنر ایران سخت نیازمند است.

مدیر نشر:

مریم تفضلی