داده های بزرگ چالش ها و فرصت ها

ریال 70,000

توضیحات

داده های بزرگ چالش ها و فرصت هاداده، داده های بزرگ، چالش، فرصت، چاپار،داده های هوشمند، داده های تاریک، داده های جریانی،پایگاههای اطلاعاتی،مدیریت

 

داده های بزرگ یکی از جذاب تررین حروزه هرای فنراوری اطلاعرات و
ارتباطات است. در سخنرانی هرا، نشسرت هرا و حتری گفتگوهرا ی دوسرتانه
هنگامی که از مباحث روز دنیای فناوری اطلاعرات و ارتباطرات سرخن بره
میان می آید، داده های بزرگ حتماً یکی از موضوع های مورد اشراره خواهرد
بود. این نوع از داده ها در حوزه های گوناگون از جسرتجوی گوگرل کره برا
جمع آوری اطلاعات مربوط به جستجوی کاربران مختلرف در سر اسرر دنیرا
توانسته است از توجه صرف به الگوریتم تحلیل کلمات کلیدی خارج شرده
و به سمت الگوریتم تحلیل رفتاری حرکرت کنرد و نترایر مررتب ترر و برا
کیفیت تری را برای جستجوها ارائه کنرد و یرا اینسرتاگرام 3 کره قرادر اسرت
اطلاعات مربوط به میلیون ها کاربر را جمع آوری و تحلیرل کررده و مطرابق
سلائق آن هرا تصراویر و فریلم هرایی را بره آن هرا پیشرنهاد دهرد گرفتره ترا
برنامه هایی مانند ویز 7 که در لحظه قادر است اطلاعات مربوط به میلیون هرا
راننده در سراسر جهان را گردآوری و تحلیرل کنرد و بهتررین مسریر را بره
رانندگان نشان دهرد و یرا حروزه هرایی ماننرد پزشرکی و سرلا مت، هروش
مصنوعی، آموزش، انرژی، هوا و فضا، تجارت و بازرگانی، مردیریت امرور
مشتریان، تربیت بدنی و … که توانسته اند به نروعی برا اسرتفاده از داده هرای
بزرگ و تحلیل آن ها انقلابی در حوزه خود ایجراد کننرد ، رواج پیردا کررده
1. Instagram 2. Waze
داده های بزرگ: چالش ها و فرصت ها  21
است. داده های بزرگ علی رغم کاربرد هرای گسرترده ای کره در حروزه هرای
گوناگون دارد؛ هنوز حوزه ای نوپاست و نیازمند طی کرردن راهری طرو نی
است تا بتواند کاربردهای فراوان خود را حتی برای شرکت های دانش بنیران
و صنایع کوچک و متوس به مرحله اجرائری و تجراری سرازی برسراند . در
خصوص کاربرد داده های بزرگ در حوزه های گوناگون در دنیا کتراب هرا و
مقاله های متعددی نگاشته است؛ اما در عمرل ، اسرتفاده از ایرن نروع داده هرا
نیازمنررد تربیررت متخصصرران و دانشررمندان علررم داده اسررت کرره دارای
توانمندی های متعدد از شناخت داده ها گرفته تا تسرل بره مباحرث تحلیرل
داده ها باشند.
در این نوشتار، نگارندگان کوشیده اند ابتدا دنیای مبهم و رازآلودی کره
در مورد چیستی داده های بزرگ وجود دارد را تا حدودی برای خواننردگان
روشن کنند و پس از آن، چالش ها و فرصت هایی که در مدیریت ایرن نروع
داده ها وجود دارد را نشان دهند تا با آگاهی از آن بتوان گام های روشن تری
را در این مسیر برداشت. تأمل و تعمق در دنیای بری پایران داده هرای برزرگ
برای نگارندگان این نوشتار لذت فوق العاده و غیرقابل وصفی داشرت . امیرد
که برای شما خوانندگان گرامی نیز چنین باشد.

اطلاعات بیشتر

وزن 2 kg
ابعاد 21 × 14 cm

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “داده های بزرگ چالش ها و فرصت ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *